closearrow

Заявление о прекращении исполнительного производства до удовлетворения требования

Form reference

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Судебный исполнитель Андрей Крек
Ул. Пушкина 14, 20307 Нарва
Телефон: (+372) 35-69-490
эл. почта: info@andreikrek.com

Данные взыскателя

Прошу прекратить исполнительное производство в отношении

основанием для начала производства является

Подтверждаю, что в момент составления настоящего заявления требование не удовлетворено.

Мне известно, что я обязан оплатить плату за начало исполнительного производства и половину гонорара судебного исполнителя, насчитанной от остатка невзысканного требования.

В случае прекращения исполнительного производства судебный исполнитель незамедлительно освобождает имущество из-под ареста и подает держателю реестра заявление об аннулировании запретительной отметки. Исполнительный документ возвращается взыскателю.

Прекращение исполнительного производства не ограничивает право взыскателя обратиться снова к судебному исполнителю, если вытекающее из исполнительного документа требование осталось фактически невыполненным. Взыскатель не может снова обратиться к судебному исполнителю, если он отказался от требования в письменной форме.

 

Подтверждаю правильность предоставленных судебному исполнителю данных
Olen teadlik:

1. Kohustusest viivitamata teatada kohtutäiturile kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi maksmist, s.o lapse kasvatamise lõpetamisest, võlgniku ülalpidamiskohustuse täitma asumisest, elatise kohtuotsuse muutmisest, välisriigis täitemenetluse alustamisest, välisriigis toimuva täitemenetluse lõppemisest, välisriigis pooleliolevast täitemenetlusest, lapse õpingute lõpetamisest.

2. Kohustusest elatisabi riigile tagasi maksta, kui elatisabi on makstud hoolimata sellest, et vastavalt perehüvitiste seaduses sätestatud elatisabi saamise tingimused ei olnud täidetud.

3. Olen nõus täitemenetlusaegse elatisabi taotluse edastamisega Sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse kuupäev
dateicon
Подпись заявителя
 

Kui avaldus esitatakse paberkandjal

objectimage