Avaldus täitemenetluse lõpetamiseks enne nõude rahuldamist

Form reference

Täitemenetluse läbiviija

Kohtutäitur Andrei Krek
A. Puškini tn 14, 20307 Narva
Telefon: (+372) 35 69490
E-post: info@andreikrek.com

SISSENÕUDJA ANDMED

Käesolevaga palun lõpetada

suhtes alustatud täitemenetluse, mille aluseks on

Kinnitan, et nõue ei ole avalduse esitamise hetkel rahuldatud.

Olen teadlik, et kohtutäituri seaduse § 41 lg 2 tulenevalt olen kohustatud maksma kohtutäiturile menetluse alustamise tasu ja poole menetluse põhitasust, arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt.

Täitemenetluse lõpetamise korral vabastab kohtutäitur vara viivitamata aresti alt ja esitab registripidajale avalduse keelumärke kustutamiseks, välja arvatud hagi tagamise määruse täitmisel. Täitedokument tagastatakse sissenõudjale.

Täitemenetluse lõpetamine ei piira sissenõudja õigust pöörduda uuesti kohtutäituri poole, kui täitedokumendist tulenev nõue on tegelikult täitmata. Sissenõudja ei või pöörduda uuesti kohtutäituri poole, kui ta on nõudest kirjalikult loobunud.

 

Kinnitan kohtutäiturile esitatud andmete õigsust
Olen teadlik:

1. Kohustusest viivitamata teatada kohtutäiturile kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi maksmist, s.o lapse kasvatamise lõpetamisest, võlgniku ülalpidamiskohustuse täitma asumisest, elatise kohtuotsuse muutmisest, välisriigis täitemenetluse alustamisest, välisriigis toimuva täitemenetluse lõppemisest, välisriigis pooleliolevast täitemenetlusest, lapse õpingute lõpetamisest.

2. Kohustusest elatisabi riigile tagasi maksta, kui elatisabi on makstud hoolimata sellest, et vastavalt perehüvitiste seaduses sätestatud elatisabi saamise tingimused ei olnud täidetud.

3. Olen nõus täitemenetlusaegse elatisabi taotluse edastamisega Sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse kuupäev
dateicon
Esitaja allkiri
 

Kui avaldus esitatakse paberkandjal