Ametiteenused

Ametiteenuse taotlemiseks ei ole täitedokumenti vaja. Kohtutäitur osutab ametiteenuseid väljaspool täitemenetlust isiku taotlusel. Ametiteenused osutatakse kogu Eesti territooriumil (sõltumatu kohtutäituri tööpiirkonnast). Ametiteenuse osutamise tingimused ning tasustamise kord lepitakse teenuse taotlejaga kokku. Kohtutäitur  on kohustatud hoidma ametisaladust ning mitte avaldama seoses ametitegevusega saadud andmeid. Kohtutäitur on erapooletu.

objectimage

Dokumentide kättetoimetamine

Kohtutäitur usaldusväärselt fikseerib dokumentide saajale kättetoimetamist, mille kohta koostatakse dokumendi kättetoimetamise akt. Esimene toimetamise katse toimub avalduse saamise päeval. Kättetoimetamine toimub tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Kohtutäituribüroos toimib oma kättetoimetamise teenistus. Toimetame kätte ka digitaalselt allkirjastatud dokumente (st ei pea paberkandjal originaali kohtutäiturile edastada). Prindime ise dokumenti ja kinnituslehe välja.

objectimage

Juriidilise fakti tuvastamine

Teenuse tellija saab kohtutäiturit kasutada mingi olukorra, sündmuse või fakti fikseerimiseks teatud ajahetkel- näiteks suulise kokkuleppe, koosoleku, vara asukoha, asjade hetkeseisu, jne. Fakt fikseeritakse vastava kirjaliku akti koostamisega, vajadusel lisatakse aktile foto-, video-, või muu materjal. Kohtutäituri tuvastatud fakt võib olla vaieldava asjaolu usaldusväärseks tõenduseks. Ametiteenuse osutamise toimub tellija ja kohtutäituri vahel sõlmitud lepingu alusel. Teenuse hind määratakse poolte kokkuleppel.

objectimage

Eraenampakkumise läbi viimine

Eraenampakkumise teenust võib kasutada näiteks ühisvara jagamisel, kui tellija soovib usaldusväärset protsessi fikseerimist või lihtsalt soovib müüja vara müügitulemi maksimeerima avaliku enampakkumise läbiviimise teel. Kohtutäitur on erapooletu, st ei ole ühtegi osapoolega seotud. Kõik pakkumised fikseeritakse elektrooniliselt ja fikseeritakse. Kohtutäituri läbi viidud enampakkumine on täiesti läbipaistev ja usaldusväärne.

Enampakkumine toimub Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja vara enampakkumise keskkonnas oksjonikeskus.ee. Enampakkumine võib olla avalik (avatud laiale ühiskonnale) või piiratud osalejatega (näiteks kaasomanike vaheline enampakkumine). Ametiteenuse osutamise toimub tellija ja kohtutäituri vahel sõlmitud lepingu alusel. Teenuse hind määratakse poolte kokkuleppel.