Sissenõudja nõusolek võlgniku õiguste piiramiseks elatise sissenõudmise täitemenetluses

Form reference

Täitemenetluse läbiviija

Kohtutäitur Andrei Krek
A. Puškini tn 14, 20307 Narva
Telefon: (+372) 35 69490
E-post: info@andreikrek.com

Sissenõudja andmed

Sissenõudja esindaja andmed

Juhindudes täitemenetluse seadustiku (TMS) § 177-1 lg 1 ja § 177-2 lg 2 annan sissenõudja esindajana kohtutäiturile nõusoleku võlgniku

suhtes sissenõudja kasuks läbiviidava elatisraha sissenõudmise täitemenetluse raames teostada järgmised täitetoimingud:

1. Hoiatada võlgnikku järgmiste õiguste ja lubade tähtajatust peatamise ja nende väljastamise keelu võimalusest (vali üks või mitu):

2. Hoiatada võlgnikku järgmiste dokumentide kehtetuks tunnistamise ja nende andmise keelamise võimalusest (vali üks või mitu):

3. Esitada kohtule punktides 1 ja 2 loetletud dokumentide ja lubade kehtivuse peatamiseks või dokumentide kehtetuks tunnistamiseks ning võlgnikule nende andmise keelamiseks.

Kohtutäituri selgitused: Kohtutäitur esitab kohtule avalduse võlgniku TMS §-s1772nimetatud õiguste piiramiseks, lubade kehtivuse peatamiseks või dokumentide kehtetuks tunnistamiseks ning võlgnikule nende andmise keelamiseks, kui:

1)võlgnik ei ole 30 päeva jooksul hoiatuse kättetoimetamisest arvates täitnud vähemalt ühte TMS § 1771lõikes 1 nimetatud tingimust;

2)võlgnik on asunud pärast hoiatuse kättetoimetamist elatisnõuet täitma, kuid on mõjuva põhjuseta täitmise katkestanud vähemalt 30 päevaks;

3)võlgnik on sõlminud pärast hoiatuse kättetoimetamist sissenõudjaga maksegraafiku kokkuleppe, kuid ei ole seda nõuetekohaselt täitnud;

4)kohtutäitur ei ole veendunud võlgniku poolt TMS § 1771lõike 1 punkti 3 alusel esitatud põhjuse olemasolus või piisavas mõjuvuses.

Kui kohus piirab TMS sätete alusel võlgniku õigust, peatab loa kehtivuse või teeb mõlemat või tunnistab võlgniku dokumendi kehtetuks, keelab ta ka vastava õiguse või loa või dokumendi või nende kõigi andmise sama kohtumäärusega.

Kohus võib korraga piirata mitut õigust, peatada mitme loa kehtivuse või tunnistadamitu dokumenti kehtetuks ning keelata nende andmise. Õiguse piiramisel, loa kehtivuse peatamisel või dokumendi kehtetuks tunnistamisel ning nende andmise keelamisel võtab kohus arvesse TMS §1774lõikes 2 sätestatut.