Maksegraafiku taotlus

Form reference

Täitemenetluse läbiviija

Kohtutäitur Andrei Krek
A. Puškini tn 14, 20307 Narva
Telefon: (+372) 35 69490
E-post: info@andreikrek.com

Võlgniku andmed

Palun kooskõlastada sissenõudjaga võlgnevuse osade kaupa tasumist alljärgnevatel tingimustel

 € 

ANDMED VÕLGNIKU SISSETULEKUTE JA VARALISE SEISUNDI KOHTA

1. Töötasu

2. Muud sissetulekud (pension, toetus, hüvitis, vms)

3. Võlgniku vara

4. Andmed ülalpeetavate kohta:

Ülalpeetava nimi Isikukood Operations

5. Võlgniku kohustused:

6. Avalduse lisad

 

Kinnitan kohtutäiturile esitatud andmete õigsust
Olen teadlik:

1. Kohustusest viivitamata teatada kohtutäiturile kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi maksmist, s.o lapse kasvatamise lõpetamisest, võlgniku ülalpidamiskohustuse täitma asumisest, elatise kohtuotsuse muutmisest, välisriigis täitemenetluse alustamisest, välisriigis toimuva täitemenetluse lõppemisest, välisriigis pooleliolevast täitemenetlusest, lapse õpingute lõpetamisest.

2. Kohustusest elatisabi riigile tagasi maksta, kui elatisabi on makstud hoolimata sellest, et vastavalt perehüvitiste seaduses sätestatud elatisabi saamise tingimused ei olnud täidetud.

3. Olen nõus täitemenetlusaegse elatisabi taotluse edastamisega Sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse kuupäev
dateicon
Esitaja allkiri
 

Kui avaldus esitatakse paberkandjal