Elatisraha sissenõudmine

Elatise sissenõudmine on väga tundlik ja ühiskonnatähenduslik menetlus. Meie pöörame sellele erilist tähelepanu.
Elatise sissenõudmisega tegeleb meie büroos eraldi eriüksus ja toimib elatise infoliin.

objectimage

Elatisraha sissenõudmise erisused

Elatisnõude puhul ei või vabatahtliku täitmise tähtaeg olla pikem kui 10 (kümme) päeva.

Kohtutäitur on lapse elatise sissenõudes lisaks seadusega sätestatud täitetoimingute teostamisele kohustatud:

- Välja selgitama, miks lapse elatise võlgnik ei täida lapse ülalpidamise kohustust, millised on tema sissetulekud ning kuidas ta kavatseb elatise võlgnevust likvideerida. Selleks küsitleb kohtutäitur võlgnikku vähemalt iga kahe kuu tagant alates elatise viimasest sissenõudmisest, elatise sissenõudmise ebaõnnestumise korral alates viimasest võlgnikuga ühenduse võtmisest. Eelistada tuleb võlgniku vahetut küsitlemist. Võlgniku vastused märgitakse täitetoimikusse.

- Läbi otsima elatise võlgniku valduses olevad ruumid ja maatüki läbi vähemalt iga aasta tagant alates elatise viimasest sissenõudmisest;

- Avalikustama sissenõudja taotlusel elatisvõlgniku nime ja võlgnevuse suuruse;

Kohtutäituril on lapse elatise sissenõudes õigus:

- kaasata politseiametniku sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja kättesaamiseks elatise võlgniku otsesest valdusest;

- lasta politseiametnikul tuvastada sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja valdaja isikusamasus ja peatada sõiduk või muu liiklusregistrisse kantud asi;

- võtta sõiduk või muu liiklusregistrisse kantud asi hoiule, kasutades selleks elatise võlgniku suhtes vajaduse korral vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud korras nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu;

- Hoiatada sissenõudja nõusolekul elatise võlgniku, et tema õigused (mootorsõiduki juhtimisõigus, relvaluba, kalastuskart, jahipidamisõigus) piiratakse ning nende andmine keelatakse, kui võlgnik oma kohustusi ei täida;

- Kui võlgnik vaatamata hoiatusele oma kohustusi ei täida võib kohtutäitur sissenõudja nõusolekul taotleda kohtult:

  • tähtajatult peatada järgmised õigused ja järgmiste lubade kehtivuse:

  1) jahipidamisõigus;
  2) mootorsõiduki juhtimisõigus;
  3) relvaluba ja relvasoetamisluba;
  4) väikelaeva ja jeti juhtimisõigus;
  5) kalastuskaart.

  • tunnistada kehtetuks järgmised võlgniku dokumendid ning keelata nende andmise kuni kaheks aastaks:

  1) Eesti kodaniku pass;
  2) välismaalase pass;
  3) pagulase reisidokument;
  4) ajutine reisidokument;
  5) meremehe teenistusraamat;
  6) meresõidutunnistus;
  7) diplomaatiline pass.

objectimage

Elatisabi taotlemine

Täitemenetlusaegsele elatisabile on üldjuhul õigus alaealisel lapsel, kelle kasuks on kohtuotsusega välja mõistetud elatis ning kellele ülalpidamist maksma kohustatud isik ka täitemenetluse ajal elatist ei maksa. Rohkem infot elatisabi taotlemise kohta leiate siit.