Võlgnikule

Võlgnikuks on täitemenetluse seadustiku mõttes isik, kelle vastu on sissenõudja esitatud täitmiseks täitedokument. Täitedokumendiks võib olla kohtulahend, notariaalselt tõestatud kokkuleppe, kohtuvälise menetleja otsus, haldusakt või muu täitemenetluse seadustikus nimetatud dokument. Kui sissenõudja pöördus kohtutäituri poole täitmisavaldusega ning kohtutäitur on täitemenetluse alustanud, edastab kohtutäitur võlgnikule täitmisteade. Kui olete täitmisteade kätte saanud, tutvuge sellega tähelepanelikult. Sissenõudja nõue võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline (kinnisasja väljaandmine, toimingu tegemise kohustamine, vms). Lisaks põhinõude täitmise nõudele lisandub üldjuhul kohustus tasuda ka kohtutäituri tasu ning vastava aluse olemasolul ka kõrvalnõuded (viivis, intress, vms) ja täitekulud.

Täitmisteates teatab kohtutäitur võlgnikule muuhulgas sissenõudja nimi või nimetust, nõude sisu ja alus, määrab vabatahtliku täitmise tähtaeg ning selgitab täitemenetlusosalise õigused ja kohustused. Juhul, kui midagi jäi arusaamatuks, soovitame esimesel võimalusel kohtutäituriga ühendust võtta. Täitemenetlus loetakse alanuks täitmisteate kättesaamise hetkest. Täitmisteate kättesaamise kuupäevast hakkab vabatahtliku täitmise tähtaeg kulgema. Juhul, kui Te ei suuda vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul rahalist nõuet tasuda, soovitame taotleda maksegraafiku koostamist. NB! Kohtutäitur sõlmib maksegraafiku üksnes sissenõudja nõusolekul. Andmeid täitemenetluse kohta saavad üksnes isikud, kes on sellega seotud, samuti õigusjärglased (nt pärijad) ja esindajad (nt alaealise lapse vanem). Enda suhtes algatatud täitemenetluste kohta saate infot kodanikuportaalist.

Tasun võlgnevuse

Ametialane arvelduskonto:
IBAN: EE041010010217933018
Saaja: Andrei Krek

Olen saanud täitmisteate

Sain teada minu suhtes algatatud täitemenetlusest ning soovin kohtutäiturile infot edastada. 

Taotlen maksegraafikut

Võlgnikul on võimalus esitada kohtutäiturile maksegraafiku avaldus võlgnevuse osade kaupa tasumiseks.